messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
group กองช่าง
(นางรพีพรรณ อินทิม )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นางมัทนา แก้วทองคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)
(นายประสิทธิ์ เพ็งผล)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ประวิทย์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
คนงานจ้างเหมาบริการ