messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 154
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 160
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 125
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1