messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวจรรยา บารมี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นางสมหมาย เพ่งพิศ)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางณัฏฐ์ชยภรณ์ จงรักษ์)
ครู คศ.1
(นางสาวกิ่งกาญจนา จันทิบุญ)
ครูผู้ช่วย
(นางปทุมพร ภู่เจริญ)
ครูผู้ช่วย
(นางสาวสุกัญญา อ่อนปาน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายประจักร หนูทอง)
คนงานทั่วไป
(นางสาวปาริตา ชำนาญหัตถ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวกัญญาณัฐ วุฒิเจริญ)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวมินตรา สายุทธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวชลทิชา สร้อยระย้า)
คนงานจ้างเหมาบริการ