messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางเพชราภรณ มาชัยยะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 091-566-1958
(นางรพีพรรณ อินทิม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0931614909
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0931614909
(นางสาวสิมาพร กรรณิการ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-4069977
(นางสาวจรรยา บารมี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 086-2110392
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน อำนวยการกองช่าง
โทร : 0931614909
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเกษตร
โทร : 0931614909
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 0931614909