องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางเพชราภรณ มาชัยยะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 091-566-1958
(นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 095-629-6089
(นายเอกรัตน์ ธรรมปรีชา)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-951302
(นางสาวสิมาพร กรรณิการ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-951302
(นางสาวจรรยา บารมี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 055-951302
(นายจรูญ ศรีสืบวงค์ )
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-951302
นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเกษตร
(นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ