messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
group สำนักปลัด
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวชิรา บางจู
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
(นางสาวนริสา กล่องพุดซา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุภาพ อาจหาญ)
นักการภารโรง
(นายคณาวุฒิ ประครอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวอภิญญา เนตรนฤษรัตน์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวนงนุช สร้อยระย้า)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายมนัส ชุมศรี)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิจตยา ภู่เกิด)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายทรงธรรม จบสูงเนิน)
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายพัชรวงศกร จันทร์สว่าง
คนงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิสากร สุขเปรม
ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.หนองบัว
นางสาว ธนัญญา บุญยังมี
ผู้ช่วยธุรการ (พิมพ์เอกสาร) งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย
นายเกษม อนุเคราะห์
ช่วยงานบันทึกข้อมูล (งานนโยบายและแผน)