messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
group กองคลัง
(นางสาวสิมาพร กรรณิการ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสิมาพร กรรณิการ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นายผดุง กุศลประเสริฐ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นายนำพล เมฆพัฒน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสาวชลธิชา ทองสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวศิรประภา จักขุประเสริฐ)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายพีรพล กรรณิการ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวสุวิมล กรรณิการ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ