องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 180
group สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสำรวย บุญช่วย
ประธานสภา อบต.หนองบัว
นายสำรวย บุญช่วย
ประธานสภา อบต.หนองบัว
นางละออ อินนารี
รองประธานสภา อบต.หนองบัว
นางละออ อินนารี
รองประธานสภา อบต.หนองบัว
นางกุหลาบ อ่ำดี
เลขานุการสภา (ส.อบต.ม.1)
นางกุหลาบ อ่ำดี
เลขานุการสภา (ส.อบต.ม.1)
นางกุหลาบ อ่ำดี
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 1
นางกุหลาบ อ่ำดี
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 1
นางปาริชาติ พุ่มพวง
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 1
นางปาริชาติ พุ่มพวง
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 1
นายสมาน ภักดีพุดซา
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 2
นายสมาน ภักดีพุดซา
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 2
นายวสุ โรยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 2
นายวสุ โรยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 2
นายประสิทธิ์ ปานนาค
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 3
นายประสิทธิ์ ปานนาค
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 3
นางบังอร คงเสือ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 3
นางบังอร คงเสือ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 3
นายทม แสนจุ้ย
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 4
นายทม แสนจุ้ย
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 4
นายสุบิน ภู่เกิด
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 4
นายสุบิน ภู่เกิด
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 4
นางทองปาน จันทร์สว่าง
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 5
นางทองปาน จันทร์สว่าง
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 5
นายสำนวย บุญช่วย
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 5(ประธานสภา อบต.หนองบัว)
นายสำนวย บุญช่วย
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 5(ประธานสภา อบต.หนองบัว)
นายเสน่ห์ ทองเทศ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 6
นายเสน่ห์ ทองเทศ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 6
นางละออ อินนารี
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 6(รองประธานสภา อบต.หนองบัว)
นางละออ อินนารี
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 6(รองประธานสภา อบต.หนองบัว)
นายพนม สันติธรรม
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 7
นายพนม สันติธรรม
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 7
นายนิยม นครพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 8
นายนิยม นครพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 8
นายถนอม สังข์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 8
นายถนอม สังข์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 8
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร