องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
group คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสันติ สาสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
นายทม แสนจุ้ย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 084-948-9171
นายสมหวัง จันทร์ผ่อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-861-1503
นายถวิล สัพวะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-858-1027
group สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสงัด เหล็กเพชร
ประธานสภา อบต.หนองบัว
นายวสุ โรยสูงเนิน
รองประธานสภา อบต.หนองบัว
นางเพชราภรณ มาชัยยะ
เลขานุการสภา
โทร : 055-951302
นางกุหลาบ อ่ำดี
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 1
นายวสุ โรยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 2
นางบังอร คงเสือ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 3
นายสุบิน ภู่เกิด
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 4
นางพิมพา รอดพิสา
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 5
นายเสน่ห์ ทองเทศ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 6
นายชวน บวบขม
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 7
นายสงัด เหล็กเพชร
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 8
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางเพชราภรณ มาชัยยะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 091-566-1958
(นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 095-629-6089
(นายเอกรัตน์ ธรรมปรีชา)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-951302
(นางสาวสิมาพร กรรณิการ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-951302
(นางสาวจรรยา บารมี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 055-951302
(นายจรูญ ศรีสืบวงค์ )
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-951302
นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเกษตร
(นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
group สำนักปลัด
( นายเอกรัตน์ ธรรมปรีชา )
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-951302
(นายวันชัย มธุระ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสุพิชฌาย์ ไม้งาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวชนิภา คนบุญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นางสาวนริสา กล่องพุดซา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุภาพ อาจหาญ)
นักการภารโรง
(นายคณาวุฒิ ประครอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวอภิญญา เนตรนฤษรัตน์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวนงนุช สร้อยระย้า)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวพิมพาพรรณ ขอบใจ)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวสมใจ เพ่งพิศ)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายมนัส ชุมศรี)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิจตยา ภู่เกิด)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายทรงธรรม จบสูงเนิน)
คนงานจ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
(นางสาวสิมาพร กรรณิการ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสิมาพร กรรณิการ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นายผดุง กุศลประเสริฐ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นายนำพล เมฆพัฒน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวชลธิชา ทองสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นายกิตติศักดิ์ กรรณิการ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศิรประภา จักขุประเสริฐ)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวจณิสากานต์ บุญยังมี)
คนงานจ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
(นายจรูญ ศรีสืบวงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวีระ อิ่มเพ็ง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นางมัทนา แก้วทองคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)
(นายประสิทธิ์ เพ็งผล)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายณัฐวุฒิ พรมชาติ)
คนงานจ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวจรรยา บารมี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นางสมหมาย เพ่งพิศ)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางณัฏฐ์ชยภรณ์ จงรักษ์)
ครู คศ.1
(นางสาวกิ่งกาญจนา จันทิบุญ)
ครูผู้ช่วย
(นางปทุมพร ภู่เจริญ)
ครูผู้ช่วย
(นางพรสุดา เนียมถนอม)
บุคลากรสนับสนุนการสอน
(นางสาวสุกัญญา อ่อนปาน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวนิภาพร นครพิทักษ์)
คนงานทั่วไป
(นายประจักร หนูทอง)
คนงานทั่วไป
(นางสาวปาริตา ชำนาญหัตถ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวกัญญาณัฐ วุฒิเจริญ)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวมินตรา สายุทธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
group กองสาธารณสุขฯ
(นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 055-951302
นายนรรัตน์ เตจามิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาววาสนา โอวาทตระกูล
คนงานทั่วไป
group กองส่งเสริมการเกษตร
นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเกษตร
นายวันชัย มธุระ
นักทราพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ประวิทย์)
คนงานจ้างเหมาบริการ