องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
group คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสันติ สาสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
นายทม แสนจุ้ย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 084-948-9171
นายประจวบ รู้รอบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 084-330-2921
นายถวิล สัพวะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-858-1027
group สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสงัด เหล็กเพชร
ประธานสภา อบต.หนองบัว
นายวสุ โรยสูงเนิน
รองประธานสภา อบต.หนองบัว
นางเพชราภรณ มาชัยยะ
เลขานุการสภา
โทร : 055-951302
นางกุหลาบ อ่ำดี
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 1
นายวสุ โรยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 2
นางบังอร คงเสือ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 3
นายสุบิน ภู่เกิด
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 4
นางพิมพา รอดพิสา
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 5
นายเสน่ห์ ทองเทศ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 6
นายชวน บวบขม
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 7
นายสงัด เหล็กเพชร
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 8
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางเพชราภรณ มาชัยยะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 091-566-1958
(นางรพีพรรณ อินทิม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0931614909
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0931614909
(นางสาวสิมาพร กรรณิการ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-4069977
(นางสาวจรรยา บารมี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 086-2110392
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน อำนวยการกองช่าง
โทร : 0931614909
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเกษตร
โทร : 0931614909
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 0931614909
group สำนักปลัด
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวชิรา บางจู
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
(นางสาวนริสา กล่องพุดซา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุภาพ อาจหาญ)
นักการภารโรง
(นายคณาวุฒิ ประครอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวอภิญญา เนตรนฤษรัตน์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวนงนุช สร้อยระย้า)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายมนัส ชุมศรี)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิจตยา ภู่เกิด)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายทรงธรรม จบสูงเนิน)
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายพัชรวงศกร จันทร์สว่าง
คนงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิสากร สุขเปรม
ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.หนองบัว
นางสาว ธนัญญา บุญยังมี
ผู้ช่วยธุรการ (พิมพ์เอกสาร) งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย
นายเกษม อนุเคราะห์
ช่วยงานบันทึกข้อมูล (งานนโยบายและแผน)
group กองคลัง
(นางสาวสิมาพร กรรณิการ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสิมาพร กรรณิการ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นายผดุง กุศลประเสริฐ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นายนำพล เมฆพัฒน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวชลธิชา ทองสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวศิรประภา จักขุประเสริฐ)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายพีรพล กรรณิการ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวสุวิมล กรรณิการ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
(นางรพีพรรณ อินทิม )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นางมัทนา แก้วทองคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)
(นายประสิทธิ์ เพ็งผล)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ประวิทย์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
คนงานจ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวจรรยา บารมี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นางสมหมาย เพ่งพิศ)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางณัฏฐ์ชยภรณ์ จงรักษ์)
ครู คศ.1
(นางสาวกิ่งกาญจนา จันทิบุญ)
ครูผู้ช่วย
(นางปทุมพร ภู่เจริญ)
ครูผู้ช่วย
(นางสาวสุกัญญา อ่อนปาน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายประจักร หนูทอง)
คนงานทั่วไป
(นางสาวปาริตา ชำนาญหัตถ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวกัญญาณัฐ วุฒิเจริญ)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวมินตรา สายุทธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวชลทิชา สร้อยระย้า)
คนงานจ้างเหมาบริการ
group กองสาธารณสุขฯ
(นางรพีพรรณ อินทิม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 055-951302
นายนรรัตน์ เตจามิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาววาสนา โอวาทตระกูล
คนงานทั่วไป
นางแสงระวี ปิ่นทอง
คนงานจ้างเหมาบริการกองสาธารณสุข
group กองส่งเสริมการเกษตร
นางรพีพรรณ อินทิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเกษตร
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายณัฐวุฒิ พรมชาติ)
คนงานจ้างเหมาบริการ