ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 315 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง