ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายไพศาล กาญจนประดิษฐ์ นายวิฑูรย์ มีคุณ และนายพนารัตน์ อินสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ (ช่วง2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง