ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมคอมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0017 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง