ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อบ้านหนองโรง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโรง จากบ้านนางพเยาว์ ทองหมื่นสี ถึงหน้าที่ดินบ่อ 75 (ช่วง1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง