ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (น้ำหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง