ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง