ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประตูหน้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง