ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง