ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง