ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างจัดทำป้ายประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง