ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง