ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลเพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตำบลหนองบัว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองบัว 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง