ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง