ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง