ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง