ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง