ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง