ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง