messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือประชาชน)
การขอใบอนุญาติจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
การขอต่ออายุใบอนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตรม. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร ไม่เกิน 200 ตรม.
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของ ลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณี ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ถึงแก่กรรม เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
การขอใบอนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
การขอรับบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำ หรือชั่วคราว ของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
การขอรับบำเหน็จปกติ (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
การขอต่ออายุใบอนุญาติจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณี ผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3