messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 318
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 268
คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 294
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 | เปิดอ่าน : 286
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2560 | เปิดอ่าน : 275
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2560 | เปิดอ่าน : 299
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | เปิดอ่าน : 319
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 | เปิดอ่าน : 280
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1