ข้อมูลทั่วไป
 สอบราคา/ประกวดราคา
 ข่าวสารท้องถิ่น
 
หน่วยงานจังหวัดสุโขทัย
กระทรวงต่างๆของไทย
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
แหล่งเที่ยวทั่วไทย
แหล่งร้องเรียน
เพื่อนชาว อบต.
มุมการศึกษา
มุมสุขภาพ
มุมเกษตรกรรม
 แผนที่ตั้ง
 ที่อยู่ / ติดต่อ อบต.
เดินทางมา ต.หนองบัว
 
สอบราคา-การประกวดราคา อบต.ตำบลหนองบัว
 
สอบราคา - ประกวดราคา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2562
ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนสาย 1318 ม.5 , ม.4 ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพิชัย ได้ลาภ เชื่อต่อสาย 1318 - คลองวง ม.8 บ้านนิคมสหกรณ์ ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดหน้าบ้านนางสาววรรณพร โรยสูงเนิน ม.2 บ้านศิริพัฒนา ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นายบุญทิ้ง - คลองวง ม.4 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อสูบน้ำไฟฟ้า บ้านป่ากระทุ่ม พร้อมประตูน้ำ ม.1 บ้านป่ากระทุ่ม ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ร.ร. อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนนต์สูงสุดดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัดต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ลื้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบยกสูง ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั่งแต่เดือน ต.ค. 61- ธ.ค. 61 และ ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค.62- มี.ค.62
ราคากลางโครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจร แบบAsphaltic  หมู่ 3  บ้านไร่เมืองกาญจน์ ต.หนองบัว  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 1,2,4,8 9 ต.หนองบัว
ประกาศ เรื่อง แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA CAPE SEAL ซอยที่ 1 ม.1 ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่่ 21 ส.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประกาศผลการสอบราคา