ข้อมูลทั่วไป
 สอบราคา/ประกวดราคา
 ข่าวสารท้องถิ่น
 
หน่วยงานจังหวัดสุโขทัย
กระทรวงต่างๆของไทย
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
แหล่งเที่ยวทั่วไทย
แหล่งร้องเรียน
เพื่อนชาว อบต.
มุมการศึกษา
มุมสุขภาพ
มุมเกษตรกรรม
 แผนที่ตั้ง
 ที่อยู่ / ติดต่อ อบต.
เดินทางมา ต.หนองบัว
 
 

ตาราง ปปช.01

ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดหน้าบ้าน นางสาววรรณพร โรยสูงเนิน ม.2 บ้านศิริพัฒนา ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิชีย ได้ลาภ เชื่อมต่อสาย 1318 คลองวง ม.8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญทิ้ง - คลองวง ม.4 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โครงการ วางท่อ PVC เพื่อสูบน้ำไฟฟ้า บ้านป่ากระทุ่ม พร้อมประตูน้ำ ม.1 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.3,4,6 โคงการขดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ม.7 และโครงการซ่อมแซมถนนลกรัง ต.หนองบัว ม.1-8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาิด และบ่อพัก ซอยการช่าง - คลองวง ม.8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA CAPE SEAL ซอยที่ 1 ม.1 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยนางสำราญ จงรัก ม.6 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โครงการเจอะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด ซอยนายอท กรรณิการ์ ม.6 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย