อำนาจหน้าที่ อบต. 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
     มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
    มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1.       จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2.       รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.       ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4.       ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.       ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.       ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7.       คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.       บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.      ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

     มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1.       ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.       ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3.       ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4.       ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5.       ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6.       ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7.       บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8.       การคุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9.       หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10.     ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11.     กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์
12.     การท่องเที่ยว
13.     การผังเมือง