ข้อมูลทั่วไป
 สอบราคา/ประกวดราคา
 ข่าวสารท้องถิ่น
 
หน่วยงานจังหวัดสุโขทัย
กระทรวงต่างๆของไทย
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
แหล่งเที่ยวทั่วไทย
แหล่งร้องเรียน
เพื่อนชาว อบต.
มุมการศึกษา
มุมสุขภาพ
มุมเกษตรกรรม
 แผนที่ตั้ง
 ที่อยู่ / ติดต่อ อบต.
เดินทางมา ต.หนองบัว
 
 
 
ประกาศ
ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่องบังคับใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พ.ศ. 2561
ประกาศเรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มละเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผน พัฒนาบุคลากร
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561)
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบันที่ 1
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
 
รายงานผลการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือนแรก)
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2559-2561) ประจำปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี