ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว  เดิมสังกัดกรมอนามัย  เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยใช้อาคารเอนกประสงค์

ของสถานีอนามัยตำบลหนองบัวต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ย้ายมาใช้สถานที่อาคารเอนกประสงค์ของ  โรงเรียนบ้านหนองบัว

 ในขณะนั้นมีจำนวนเด็ก 20 คน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2540  กรมอนามัย  ได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่กรมพัฒนาชุมชน

  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวยังดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

  จำนวน 36 คน  จนกระทั่งปลายปี  พ.ศ. 2542  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย  ได้สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ 

 ด้านการก่อสร้าง  ให้กับประชาชน  หมู่ที่ 8  และผู้เข้ารวมฝึกอบรมได้ฝึกทำการก่อสร้างอาคารในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัว 

 แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเท่าที่ควร  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯได้ขอใช้อาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เนื่องจากอาคารดังกล่าวยังขาดประตูหน้าต่าง

  ตลอดจนทั้งยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าในตัวอาคาร  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวได้จัดงานบอลล

์เพื่อหารายได้มาใชในการปรับปรุงอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2546  กรมพัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  พร้อมกับถ่ายโอนบุคลากร  ครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 2 คน  มีเด็กจำนวน 45 คน  ปี พ.ศ. 2548 

 อบต. หนองบัวได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรีบยร้อยยิ่งขึ้น 

 และในปีเดียวกันนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้จัดทำโครงการขอใช้ที่ดินของนิคมสหกรณ์หนองบัวจำนวน 15 ไร่  

เพื่อใช้เป็นที่ดำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์บริการประชาชน   และสวนสุขภาพประจำตำบลหนองบัว 

 ทั้งนี้ได้รับความรวมมือจากนิคมสหกรณ์หนองบัวเป็นอย่างดีจนได้รับการอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใช้ที่ดินแปลงบริเวณหน้าที่ทำการ   อบต.  ติดกับทางหลวงแผ่นดินสาย 1318 จำนวน 15 ไร่ 

 โดยอนุญาตให้ใช้ได้ชั่งคราวละ 5 ปี   ปี พ.ศ. 2549  องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว   ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตำบลหนองบัว  เป็นเงิน 2,135,037.53 บาท  โดยนำตัวชี้วัดมาตรฐานด้านสถานที่ในการบริหารจัดการของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 

 มาเป็นแนวทางในการจัดทำแบบแปลนก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. 2550  องค์การบริหารตำบลหนองบัว  ได้ตั้งงบประมาณเพื่อต่อเติม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว  เป็นเงิน  597,000 บาท  ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว  มีครูผู้ดูแลจำนวน 4 คน  

และมีเด็กจำนวน 45 คน  มีอาคารลักษณะเป็นอาคารประกอบ 2 หลังประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

- ห้องเรียน 2 ห้อง            - ห้องกิจกรรม     - ห้องนอน
- ห้องพักครู                     - ห้องเก็บพัสดุ 
- ห้องพยาบาล                  - ห้องรับประทานอาหาร
- ห้องครัว                        - ห้องสุขา
- ลานกิจกรรมบ่อน้ำ          - บ่อทราย
- ลานเด็กเล่น
           เป้าหมายในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีโครงการที่จะรับเด็กในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15 คน

 รวมยอดทั้งหมด 60 คน และมุ่งที่จะขยายผลการให้บริการทางการศึกษาระดับประถมวัย โดยการศึกษาระดับอนุบาล

  โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับประถมวัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดต่อไป