ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่  6  ตำบลหนองบัว  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งค้นพบในที่ดินของนายเฉลียว  แท่นแก้ว  ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว    ลักษณะที่ตั้งสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 56  เมตร และอยู่ห่างจากแม่น้ำยมมาทางทิศตะวันออกราว 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ           บ้านหนองบัว
ทิศใต้                ติดต่อกับ           บ้านบึงใต้
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ           คลองมาบกด
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ           บึงลับแล

หลักฐานทางโบราณคดี จากที่สำนักงานโบราณคดีฯ ได้สำรวจในพื้นที่ของนายเฉลียว  แท่นแก้ว  เมื่อเดือนมิถุนายน  2539   ได้พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์   เช่น  กระดูกท่อนขาด้านบน  กระดูกซี่โครง  กระดูกฟันกรามส่วนล่าง  และโบราณวัตถุจำนวนมาก  อาทิ  เครื่องปั้นดินเผาประเภทชาม   หม้อดินเผาและหอยเบี้ย   โดยกำหนดอายุประมาณ  2,000 – 2,500  ปี  มาแล้ว   นอกจากนี้ ยังพบชิ้นส่วนเครื่องถ้วยชามสังคโลกเคลือบสีเขียว  ผลิตจากแหล่งเตาบ้านเกาะน้อย- ป่ายาง   อำเภอศรีสัชนาลัย  กำหนดอายุประมาณ  600 – 700 ปี มาแล้ว   ชุมชนโบราณบริเวณบ้านบึงเหนือ จึงเป็นแหล่งอาศัยของคนก่อนประวัติศาสตร์  ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ำยมทางทิศตะวันออก และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสุโขทัย
นอกจากนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ที่พบในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีอายุราวเดียวกัน ดังนี้
แหล่งโบราณคดีบริเวณเขาเขน-เขากา   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแหล่งโบราณคดีบ้านบึงเหนือ ประมาณ 20  กิโลเมตร พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น  ลูกปัดแก้ว ขวานหินขัด  ลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยนและอะเกต  เป็นต้น และมีกำหนดอายุในระยะเวลาใกล้เคียงกัน

            แหล่งโบราณคดีบริเวณวัดชมชื่น  อยู่ในอาณาเขตเมืองเชลียง    อยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านบึงเหนือมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ประมาณ  20  กิโลเมตร   ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย     เมื่อปี 2536-2537   ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดี บริเวณวัดชมชื่น   ผลการขุดค้นพบว่า  มีชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 9   นอกจากนี้ยังพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ฝังไว้ในหลุมจำนวน 15  โครง   พร้อมลูกปัดแก้วและแท่งดินเผา  กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12   ในระดับชั้นด้านบนพบโบราณสถานก่อด้วยอิฐสมัยทวารวดี กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16  และในชั้นดินด้านบนพบหลักฐานสมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 และเข้าสู่สมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20