หน่วยงานของกระทรวง มหาดไทย และหน่วยงานส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ
รวมเว็บไซด์กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
     
 กระทรวงอื่นๆ
  กระทรวงกลาโหม
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงการต่างประเทศ
 กระทรวงพานิชย์
 กระทรวงยุติธรรม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 กระทรวงแรงงาน
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 กระทรวงพลังงาน
 กระทรวงวัฒนธรรม
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงอุตสหกรรม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
213 หมู่8 ตำบลหนองบัว อ.ศรีนคร
จังหวัด สุโขทัย 64180
โทร:055-951302