ข้อมูลทั่วไป
 สอบราคา/ประกวดราคา
 ข่าวสารท้องถิ่น
 
หน่วยงานจังหวัดสุโขทัย
กระทรวงต่างๆของไทย
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
แหล่งเที่ยวทั่วไทย
แหล่งร้องเรียน
เพื่อนชาว อบต.
มุมการศึกษา
มุมสุขภาพ
มุมเกษตรกรรม
 แผนที่ตั้ง
 ที่อยู่ / ติดต่อ อบต.
เดินทางมา ต.หนองบัว
 
ประวัติความเป็นมา ของ อบต. หนองบัว อดีตประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก ต.ปากน้ำ อ. สวรรคโลก เพื่อมาทำไร่-ทำนา เป็นการ ขยายพื้นที่ทำกิน เมื่อหมดฤดูทำไร่ - ทำนา ก็เดินทาง กลับตำบลปากน้ำ ต่อมาได้อพยพลูกหลานมาอาศัยทำกินอย่างถาวร เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ อยู่ในความ ปกครองของ ต. ปากน้ำ และได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองบัวขึ้นเป็นหมู่ที่1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก โดยตั้งชื่อตามสภาพ ท้องถิ่น คือมีหนองน้ำ และมีบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าวัดหนองบัว
ต่อมาปี พ ศ 2499 ทางราชการได้มีนโยาย จัดสรรค ที่ดินทำกิน โดยมี นิคม สหกรณ์ หนองบัว เป็นผู้จัดสรรคให้ผู้มีสิทธิ์ทำกินครอบครัวละ 30 ไร่ และมีผู้อพยพมาจับจอง พื้นที่ในเขต สหกรณ์หนองบัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดนครราชสีมา ( หมู่ที่ 2 ศิริ พัฒนาในปัจจุบัน ) จังหวัดกาญจนบุรี ( หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ ในปัจจุบัน ) และ จังหวัดสมุทรสาคร(หมู่ที่ 8 นิคมสหกรณ์ในปัจจุบัน ) บ้านหนองบัว ได้พัฒนา และมีคนอพยพ มาอยู่กันมาก จึงได้ตั้งเป็น " ตำบลหนองบัว" อ ศรีนคร จ. สุโขทัย โดยมีหมู่บ้านในการ ปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไป
 • ลักษณะที่ตั้ง
  ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ ในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากอำเภอศรีนคร ประมาณ 8 กิโลเมตร
 • เนื้อที่
  มีเนื้อที่ทั้งหมด 39.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,440 ไร่ ที่ราบ 23,873 ไร่
  พื้นน้ำ 587 ไร่
 • ภูมิประเทศ
  ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ 30% อยู่ในเขตชลประทานโครงการบ่อน้ำใต้ดิน อีก 70% อยู่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  ทิศเหนือ             ติดต่อ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร
  ทิศตะวันออก     ติดต่อ ตำบลรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ติดต่อตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
  ทิศใต้                 ติดต่อ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
  ทิศตะวันออก     ติดต่อ ตำบลปากน้ำ และ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
    
                                                                                            แผนที่
ข้อมูลการปกครอง
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( แห่ง )
1
  หมู่บ้าน
8 แห่ง
2
  เทศบาลตำบล
-
3
  องค์การบริหารส่วนตำบล
1 แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
   ระดับการพัฒนาหมู่บ้านของตำบล
หมู่บ้าน
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 1
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 2
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 3
หมู่ที่1
  สุขภาพอนามัย
  โครงสร้างพื้นฐาน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่2
  การมีที่ดินทำกิน
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่3
  การมีที่ดินทำกิน
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่4
  การมีที่ดินทำกิน
  โครงสร้างพื้นฐาน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่5
  ด้านความรู้และการศึกษา
  ถนน
  โครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่6
 สุขภาพอนามัย
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่7
  การมีที่ดินทำกิน
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่8
  การมีที่ดินทำกิน
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สุขภาพอนามัย
รวม
    ตัวชี้วัดปัญหาของตำบล ( 1-10 ปัญหา )
ลำดับปัญหา
ดัชนีชี้วัด
หมู่บ้านที่ประสบปัญหา
จำนวน
ร้อยละ
1
  การมีที่ดินทำกิน
5
62.5%
2
  การตรวจสุขภาพประจำปี
1
12.5%
3
  เด็กอายุ 15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
1
12.5%
4
  การกีฬา
4
50%
5
  การได้รับการศึกษา
5
62.5%
    รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี
ลำดับปัญหา
ประเภท
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี ( บาท )
1
ระดับอำเภอ
-
2
ระดับตำบล
-
-
- หมู่ที่1
33,136 บาท
-
- หมู่ที่2
43,249 บาท
-
- หมู่ที่3
40,182 บาท
-
- หมู่ที่4
32,595 บาท
-
- หมู่ที่5
31,938 บาท
-
- หมู่ที่6
33,436 บาท
-
- หมู่ที่7
43,319 บาท
-
- หมู่ที่8
38,568 บาท
-
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี จังหวัด
-
    ข้อมูลเศรฐกิจตำบล
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( แห่ง )
เงินทุน ( บาท )
1
  กองทุนหมู่บ้าน
8
16,000,000 บาท
2
  กองทุนสัจจะออมทรัพย์
8
2,326,830 บาท
3
  OTOP
2
ความเข้มแข็งของชุมชน
ข้อมูลด้านสังคม
     การศึกษา
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( แห่ง )
จำนวนครู ( คน )
จำนวนนักเรียน ( คน )
1
  โรงเรียนประถมศึกษา ( ขยายโอกาส )
1
18
305
2
  โรงเรียนมัธยมศึกษา
-
-
-
3
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม
-
-
-
4
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
1
2
45
5
  ห้องสมุดประชาชน
-
-
-
6
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
8
-
-
7
  หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
1
-
-
      สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( แห่ง )
นักพรตหรือนักบวช ( รูป )
1
   วัด
1 แห่ง
11
2
   สำนักสงฆ์
-
-
3
   ที่พักสงฆ์
-
-
4
   ศาสนสถานอื่นๆ
1 แห่ง
-
     สาธารณสุข
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( แห่ง )
จำนวนบุคลากร ( คน )
1
  โรงพยาบาล
-
-
2
  สำนักงานสาธารณสุข
-
-
3
  สถานีอนามัย
1
3
4
  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
8
81
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( แห่ง )
จำนวนบุคลากร ( คน )
1
  สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
-
-
2
  สถานีตำรวจภูธรตำบล
-
-
3
  ที่พักสายตรวจ
1
4
     การสื่อสาร
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน
1
  ที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐ
-
2
  ที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชน
-
3
  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
4
  โทรศัพท์ส่วนบุคล ( บ้าน )
แห่ง
5
  เสียงตามสาย / หอกระจายข่าว
15 แห่ง
     การไฟฟ้า
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( ครัวเรือน )
1
มีไฟฟ้าใช้
2
ไม่มีไฟฟ้าใช้
 
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แหล่งน้ำ
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( แห่ง )
1
อ่างเก็บน้ำ
-
2
คลอง
7
3
หนอง
1
4
ประปาหมู่บ้าน
8
5
บ่อบาดาล ( ชลประทาน )
14
6
บ่อบาดาล ( บ่อตอก )
98
     แหล่งน้ำสำคัญ
ลำดับที่
ชื่อ
ประโยชน์ที่ใช้
1
บึงลับแล
  - ด้านการเกษตร
-
-
  - เลี้ยงปลาตามธรรมชาติ
     ทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( ไร่ )
1
-
-
2
-
-
3
-
-
-
-
-
 
ข้อมูลด้านประชากร
ที่
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนบ้าน
ชาย
หญิง
รวม
1
  บ้านป่ากระทุ่ม
199
208
407
117
2
  บ้านศิริพัฒนา
156
168
324
87
3
  บ้านไร่เมืองกาญจน์
127
142
269
72
4
  บ้านหนองบัว
317
323
640
175
5
  บ้านหนองโรง
99
102
201
63
6
  บ้านบึง
122
123
245
66
7
  บ้านบึงลับแล
122
121
243
61
8
  บ้านนิคมสหกรณ์
319
307
626
180
-
รวม
1,461
1,494
2,955
822
ข้อมูลด้านคมนาคม
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( สาย )
จำนวน ( ไร่ / ตัว / แห่ง )
1
ถนนลาดยาง
2
6 กม.
2
ถนนคอนกรีต
11
4.3 กม.
3
ถนนลูกรัง
21
36 กม.
ข้อมูลด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน ( ไร่ / ตัว / แห่ง )
1
ข้าว
6,009 ไร่
2
พริก
3,056 ไร่
3
อ้อย
2,589 ไร่
4
ถั่วเหลืองฤดูฝน
545 ไร่
5
ถั่วเหลืองฤดูแล้ง
390 ไร่
6
ผักบุ้งเพราะเมล็ด
480 ไร่
7
เผือก
10 ไร่
8
สวนมะม่วง
450 ไร่
9
โค
487 ตัว
10
สุกร
205 ตัว
กิจกรรมและงานประเพณีที่สำคัญของตำบล
ลำดับที่
ชื่อกิจกรรม
ห้วงระยะเวลาการทำกิจจกรรม
หมายเหตุ
1
  บวชนาคหมู่สามัคคี
 
-
2
  งานประเพณีสงกราณต์และวัน กตัญญู ผู้สูงอายุ
 
-
3
  งานแห่เทียนเข้าพรรษา
 
-
ข้อมูลด้านข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกประเภท
ลำดับที่
สังกัด
จำนวน ( คน)
หมายเหตุ)
1
  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
8
-
2
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
   - ข้าราชการ / ลูกจ้าง
-
-
   - นายก อบต. / สมาชิก อบต.
16
-
-
  รวม
36
-
ปัญหาสำคัญของตำบล
1.
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ( เส้นทางคมนาคม ) ไม่สะดวกมีฝุ่น ละออง
2.
ปัญญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3.
ปัญหาต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรสูง
4.
 ปัญหาราคาสินค้าด้านการเกษตรตกต่ำ