“โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา”

     เนื่องในปีพุทธศักราช 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา และในพุทธศักราช 2559 จะเป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา และปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนพรรษา 90 พรรษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนพรรษา 60 พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี

           สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทำ “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” ขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งปณิธานที่จะทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมใจกันตั้งปณิธานในการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้ที่ http://www.panithand.com