โครงการประชาคม เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2561

โครงการประชาคม เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว