ข้อมูลทั่วไป
 สอบราคา/ประกวดราคา
 ข่าวสารท้องถิ่น
 
หน่วยงานจังหวัดสุโขทัย
กระทรวงต่างๆของไทย
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
แหล่งเที่ยวทั่วไทย
แหล่งร้องเรียน
เพื่อนชาว อบต.
มุมการศึกษา
มุมสุขภาพ
มุมเกษตรกรรม
 แผนที่ตั้ง
 ที่อยู่ / ติดต่อ อบต.
เดินทางมา ต.หนองบัว
 
 
ข่าวสารทั่วไป
 
ราคากลางโครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 โครงการ ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โครงการถนน คสล.สายประปาบ้านไร่เมืองกาญจน์ ม.3
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จดหมายข่าว อบต.หนองบัว
แจ้งเตือนครั้งที่ 1 ให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
อบต.หนองบัว เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
โครงการขอรับการสนับสนุนก่อสร้างถนน PARA Asphaltic Concrete ปีงบประมาณ 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ลงวันที่ 22 กันยายน
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
คุณธรรม 12 ประกา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนายความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ปี 2557
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
กฎหหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ ของ อปท.
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งสัยในการทำงานของ อบต.หนองบัว
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการ